رو عنوان : PreTitle

عنوان : لیست چكيده مقالات پذيرفته شده 

زير عنوان : SubTitle

تاريخ : 31/04/1386

ردیف مقاله

نویسنده - نویسندگان

عنوان مقاله

1

آرمان قیسوندی

عبدالله نصرتی

شناسایی و تفکیک بافتهای فرسوده و نامقاوم  منطقه 1 شهرداری سنندج

 

2

جهانگیر حیدری

باز زنده سازی(نوسازی)بافتهای فرسوده شهری فرصتی مناسب برای ایجاد شهر فشره پایدار

3

خدارحم بزی

 تحلیل و بررسی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی شهر زابل

4

دکتر مهری اذانی

ماندانا دوستانی

تینا عرب خزائلی

 

بافت فرسوده شهری و ابعاد کالبدی فضایی در ایران

 

5

عبدالرحیم اسدالهی

محمد فتحی پور

تخلیه زندان کارون و بافت فرسوده شهر اهواز (اداره کل زندانهای استان خوزستان)

 

6

عبدالرحیم اسدالهی

شاهرخ ولی زاده

بررسی عوامل بروز جرم در مجرمین ساکن بافت فرسوده شهری اهواز در زندانهای خوزستان (اداره کل زندانهای استان خوزستان)

 

7

دکتر مهری اذانی

ندا غازی

بافت فرسوده شهر تاریخی یزد

 

8

دکتر ابوافضل مشکینی

محمدعلی نائیج

ارائه الگوها و معیارهای زیست محیطی در بافت های فرسوده شهری

(نمونه موردی منطقه 17 شهرداری تهران )

9

فاطمه خزاعی

راهکارهای علمی حفظ خاطرهای دسته جمعی در نوسازی بافتهای فرسوده (نمونه موردی ناحیه امام علی(ع)منطقه 15)

 

10

علیرضا استعلاجی

محمدرضا فرزاد بهتاش

نقش GISدر ارتقاء کارآیی مدیریت بحران زلزله در بافت های فرسوده شهری 

 

11

علیرضا استعلاجی

محمدرضا فرزاد بهتاش

نحوه مدیریت بحران در بافت فرسوده شهرها

 

12

دکتر کیومرث حبیبی

دکتر ابوافضل مشکینی

مهندس کوهساری

مهندس زندی بختیاری

تحلیل سناریوهای توسعه کالبدی در بافت های فرسوده شهری با استفاده از مدلهای 3D GIS

(نمونه مورد مطالعه : محلات 15و16 منطفه شش تهران ، بافت فرسوده شهر زنجان)

 

13

خدارحم بزی

ام البنی اصفهانکلاته

بررسی و تحلیل بهداشت و آلودگی های محیطی در بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی شهرستان گرگان)

 

14

پریسا روشنی

سیر تحولات تاریخی مفاهیم مرتبط با بافتهای فرسوده شهری در جهان و ایران ، ارزشها و چالشها

 

15

امید رهایی

استراتژیهای پایدار در بافتهای فرسوده شهری اهواز

 

16

 

علیرضا حسنی

سنجش و اندازه گیری میزان فرسودگی بافتهای شهری با استفاده از منطق فازی(FuzzyLogic) و ارزشگذاری لایه ها  (Index Overlay) در GIS

 

17

دکتر میرستارصدر موسوی

دکتر اردشیر جوادی

مدیریت و نقش آن در احیاء بافت های فرسوده مرکز شهر

 

18

مریم رضائی

ارزیابی توانها و ظرفیت های محیطی در بافت های فرسوده شهری

 

19

مریم بندعلی

محمدعلی نائیج

امکان سنجی توسعه کاربری هاو کارکردهای جدید در بافت های فرسوده شهری(نمونه موردی منطقه محله ی سیروس)

 

20

لیلا آقائی

مریم بندعلی

مریم رضائی

 بررسی قوانین و مقررات در مدیریت بافت های فرسوده شهری

(نمونه موردی منطقه 15و17 شهرداری تهران)

 

21

لیلا آقائی

نقش مدیریت نوین شهری در کنترل و نظارت بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی منطقه6 شهرداری تهران)  

 

 

22

دکتر مهری اذانی

سهیل خیام باشی

سعیده میری

 

بافت های فرسوده شهری و ابعاد اقتصادی

 

23

دکتر مهری اذانی

مصطفی نامور محمدی

ثنا دهقانی

 

بافت های فرسوده شهری و ابعاد مدیریت

 

25

فضل اله یزدی

مشارکت مردم واقعیت جوهری در احیای بافت های فرسوده شهری

 

26

امیر محمد اخوان

از راهبرد تا طرح(معرفی اجمالی فرآیند مداخله در بافت فرسوده شهرکرد)

 

 

27

دکتر علی اکبری

عذرا عمادالدین

توانمندسازی کالبدی کارکردی بافت های فرسوده شهری( نمونه موردی شهر گرگان )

 

 

28

منیژه لاله پور

هوشنگ سرور

بررسی نظام برنامه ریزی و مدیریت بافتهای فرسوده شهری در ایران ( با تاکید بر رویکرد مشارکتی)

 

29

محسن محمدزاده

محمد حری

بررسی مداخلات صورت گرفته در بافت های فرسوده شهری : نمونه موردی بافت منطقه عامری اهواز

 

30

دکتر حسن احمدی

منیرالسادات شهابی

مشارکت محلی ، ضامن بهسازی پایدار بافت های فرسوده (بررسی تجربه بهسازی محله سیروس تهران)

 

31

دکتر مجتبی رفیعیان

پیمان مرادیان

امین عالی پور

امکان سنجی طراحی مدل ارتقای کیفیت فضایی در بافتهای فرسوده با تاکید بر فعال سازی ظرفیتهای درونی بافت (در راستای محور : بررسی عوامل موثر بر توسعه کالبدی بافت فرسوده)

 

32

رضا انصاری

مقایسه تطبقی شیوه برخورد با بافتهای تاریخی به عنوان بافتهای فرسوده شهری خاص در بندر بوشهر و بندر آمستردام

 

34

عاطفه فدایی

وجیهه سرایانی و(استاد راهنما دکتر مهری اذانی)

 

سیر تحولات تاریخی مفاهیم مرتبط با بافت های فرسوده ی شهری در جهان و ایران ، ( ارزش ها و چالش ها )

 

35

دکتر محمدرضا کاویانی

دکتر مهری اذانی

سمیه سعید پور

مریم خیر

 

بررسی روش های پیشگیری از سوانح و آسیب های طبیعی بافت های فرسوده شهری

 

36

دکتر مهری اذانی

دکتر حسن بیک محمدی

سمانه عشورین

بررسی شیوه ها و الگوهای حفظ و نگهداری ارزش های ایرانی و اسلامی در بافت های فرسوده شهری

37

دکتر مهری اذانی

دکتر حسن بیک محمدی

سمیه قهرمانی

 

بررسی شیوه های مدیریت شهری در بافت های فرسوده شهری 

 

 

38

دکتر مهری اذانی

دکتر احمدخادم الحسنی

شیوا کره وائی

زهره مهدیه

 

بررسی و ارزیابی روش های جدید مقاوم سازی بافت های فرسوده شهری

 

 

 

39

دکتر مهری اذانی

دکتر مجید منتظری

زهرا محمدی

طاهره ملکی

 

بررسی شبکه های ارتباطی و الگوهای دسترسی در بافت های فرسوده

 

40

دکتر محمدرضا کاویانی

دکتر مهری اذانی

نسرین اشرف پور

بررسی فرصت های گردشگری نوسازی  بافت های فرسوده شهری

 

41

دکتر مهری اذانی

دکتر احمدخادم الحسینی

طاهره محققیان

 

بررسی سلسله مراتب خدماتی در بافت های فرسوده شهری

 

42

سعید مردانه

مریم حبیبی

بافت قدیم شهری و چگونگی برخورد با آن در شهرهای میانی (متوسط) شهری بین100تا200 هزار نفر جمعیت با توجه به تجارب کشورهای پیشرفته

 

43

کریم پیروزی

حسین نظم فر

بافت های فرسوده شهری ، ابعاد کالبدی و فضایی

 

44

دکتر احمدخادم الحسنی

مهندس منصور اسکندری

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و نقش آن در توسعه گردشگری شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی

 

45

دکتر احمدخادم الحسنی

سهیل خیام باشی

کیوان شریفی

ارزشهای اجتماعی و فرهنگی بافت های فرسوده شهریبا تاکید بر گردشگری

 

46

دکتر مهری اذانی

ریحانه مدرس

فرشته علیدادی

بررسی روش های پیشگیری از سوانح و آسیب های طبیعی بافتهای فرسوده شهری

 

47

دکتر امیر گندمکار

هدی فتاحی

بررسی شرایط اقلیمی و اثرات آن بر بافت های فرسوده شهری شهر اصفهان

 

48

دکتر ابوافضل مشکینی

مهتاب ذوالقدر

تاثیر سیاست های عرضه زمین شهری در فرآیند فرسودگی بافت قدیم شهر«نمونه موردی : بافت قدیم شهر زنجان»

 

49

سیدنورالدین امیری

جهان بینی مذهبی و کالبدی شهر( نمونه موردی بافت قدیم بوشهر)

 

50

مهندس حسین کلانتری

دکتر حسین حاتمی نژاد

کاربرد تکنیک AIDA در برنامه ریزی شهری

نمونه موردی مرمت بافت تاریخی شهر یزد

 

51

مهدی گلی

رسول ابراهیمی

الزامات مدیریتی سیاسی در بازسازی سیمای فرسوده شهری

 

52

دکتر احمد پوراحمد

زهره جعفریان دهکردی

بررسی سیر تحول کاربردی اراضی در بافت قدیم شهرکرد

 

53

زهرا السادات اردستانی

مجتبی رفیعیان

راهکارها و شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری تحلیل تطبیقی

 

54

اکبر کیانی

کاربرد سیستم ها ی زمین مرجع جهت نظارت بر بافت های فرسوده شهری ( ارائه مدل مفهومی و الگوریتم اجرایی)

 

55

اکبر کیانی

بررسی شرایط اقلیمی و اثرات آن بر بافت های فرسوده شهری  نمونه موردی : شهرزابل

 

56

نقی عسگری

تحلیلی بر سازوکارهای مشارکت بخش خصوصی(انبوه سازان و شرکتهای ساختمانی)در نوسازی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد نهادی

57

نغمه بهبودی

تجلّی ارزش های اسلامی دربافتهای تاریخی شهرهای ایران نمونه موردی بافت تاریخی شهر بیرجند

 

58

دکتر محمد حسین سرایی

کبری سرخ کمال

ارزیابی تاثیرات مداخله مردم گرایی در بهسازی بافت های فرسوده

نمونه موردی : شهر قوچان

 

59

دکتر محمد حسین سرایی

مریم بیرانوند

سمیه ابراهیمی

بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی فیزیکی بافت قدیمی

نمونه موردی : شهر یزد

 

60

دکتر کمال امیدوار

یحیی علیزاده

مریم بیرانوند

تأثیر صنعت گردشگری بر فعالیتهای نوسازی و بهسازی بافت تاریخی

نمونه موردی : شهر میبد

 

 

61

دکتر کرامت الله زیاری

سمیه ابراهیمی

مریم بیرانوند

الگوی بهسازی در بافتهای فرسوده

نمونه موردی : بافت قدیم شهر یزد

 

62

دکتر کمال امیدوار

عبدالحمیدزارعی فرشاد

ابراهیم رستم گورانی

تأثیر گردشگری برپایدارو احیاء  بافت تاریخی

نمونه موردی : شهر یزد

 

63

دکتر محمد حسین سرایی

عبدالحمیدزارعی فرشاد

ابراهیم رستم گورانی

تأثیرطرح های تغییر کاربری در بهره وری و احیاء بافت های فرسوده

نمونه موردی : شهر یزد

 

64

دکتر محمد حسین سرایی

عبدالحمیدزارعی فرشاد

ابراهیم رستم گورانی

ارزیابی طرح های آزاد سازی در پایداری بافت تاریخی

نمونه موردی : شهر یزد 

 

65

مهندس حسین کلانتری آباده

محمد میره

نگاهی اجمالی به الگوهای مداخله در بافت های فرسوده شهری در کشورهای اروپایی

 

66

دکتر ناهید سجادیان

بررسی میزان تأثیر نوسازی و بهسازی بربازارمسکن و اکولوژی اجتماعی بافت فرسوده عامری

 

67

 

دکتر کریم حسین زاده

علی آذر

ساماندهی و بهسازی بافت های قدیم شهری با رویکرد شهرسازی جدید نمونه موردی : محله سرخاب تبریز

 

68

دکتر الهام امینی

فاطمه خزاعی

بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی فیزیکی بافت قدیمی

نمونه موردی : شهر یزد

 

69

رضا انصاری

تأثیر صنعت گردشگری بر فعالیتهای نوسازی و بهسازی بافت تاریخی نمونه موردی : شهر میبد

 

70

محمد مهدی حیدری

الگوی بهسازی در بافتهای فرسوده نمونه موردی : بافت قدیم شهر یزد

 

71

محمد مهدی حیدری

تأثیر گردشگری برپایدارو احیاء  بافت تاریخی نمونه موردی : شهر یزد

 

72

احسان بیگلری

تأثیرطرح های تغییر کاربری در بهره وری و احیاء بافت های فرسوده نمونه موردی : شهر یزد

 

74

دکتر محمد حسین سرایی

یحیی علیزاده شورکی

نگاهی اجمالی به الگوهای مداخله در بافت های فرسوده شهری در کشورهای اروپایی

 

75

مشیت الله نوروزی

بهای عادلانه تملک

 

76

دکتر علی موحد

ماندانا مسعودی راد

صدیقه دولتشاه

بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی بافت فرسوده شهر اهواز نمونه موردی : محله نهضت آباد 

 

77

سهیلا حمید زاده

بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی فیزیکی بافت قدیمی نمونه موردی : شهر یزد

 

78

آرش سمیعی اصفهانی

تأثیر صنعت گردشگری بر فعالیتهای نوسازی و بهسازی بافت تاریخی نمونه موردی : شهر میبد

 

79

آرش سمیعی اصفهانی

الگوی بهسازی در بافتهای فرسوده نمونه موردی : بافت قدیم شهر یزد

 

 

80

دکتر سیدعباس طباطبایی

امیر اردلان داودی منجزی

تأثیر گردشگری برپایدارو احیاء  بافت تاریخی

نمونه موردی : شهر یزد

 

81

مهتا حیدری

امید ریسمانچیان

تغییر کالبد مسکن روش مستقیمی در توسعه کالبد بافت فرسوده

 

82

مهتا حیدری

امید ریسمانچیان

ارتقاء سطح کیفی منظر پیاده راههای درون محله ای در بافت فرسوده از طریق عملکرد فضای باز منازل مسکونی

 

83

اسد رازانی

جایگاه مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

 

84

استادراهنمادکترژیلا سجادی

بهزاد حبیبی

تحلیل اجتماعی-فضایی بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و جلوگیری از فرسودگی بیشتر نمونه موردی : منطقه 17 تهران  

 

85

سپیده پور محمدی

سایرعوامل بیولوژیکی آسیب رسان به بافتهای تاریخی شهرهای مناطق گرم و خشک ایران

 

86

علیرضا رابط

بافت فرسوده شهر زنجان مدیریت توسعه شهری را با مشکل مواجه نموده است

 

87

دکتر مهری اذانی

نوشین نوروز پور

فرزانه عموشاهی

بررسی بهداشت و آلودگی های محیطی در بافتهای فرسوده شهری

 

88

علی شجاعیان

بکارگیری GIS در شناسایی و مدیریت اشکال مختلف بافت فرسوده شهری

 

89

علی شجاعیان

شناسایی بافت های فرسوده شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا

 

90

مریم فراهانی

حامد رضایی

احسان رنجبر

 

توسعه برونزا، رهیافتی جهان در بهسازی بافت های فرسوده شهری

 

91

دکتر مجتبی رفیعیان

دکتر محمدرضا پورجعفر

مریم فراهانی

تدوین معیارها و الگوی طراحی شهری بافت های فرسوده شهری مجاور سایت های تاریخی

 

92

نعیمه رضائی

رهیافتی برانگاره های مداخله در بافت های فرسوده شهری

93

دکتر مجتبی رفیعیان

احسان رنجبر

سید ابراهیم حسینی

کاربرد رویکرد جلوگیری از جرائم شهری با تکیه بر طراحی محیطی(CPTED) در الگوهای مداخله در بافت های فرسوده

نمونه موردی : بافت فرسوده دارآباد تهران

 

94

فاطمه خزاعی

طراحی فضاهای شهری در بافت فرسوده نمونه موردی طراحی فضاهای شهریدر اطراف سیده ملک خاتون ناحیه امام علی(ع)منطقه 15

 

95

علی آذر

رقیه شریفی

زیباسازی بافت های قدیم شهری راهبردی برای رشد درونزای شهری (محدوده مورد مطالعه ارک تبریز)

 

96

علی آذر

گسترش فیزیکی شهرتبریزروی خطگسل وضرورت احیاءبافت قدیم شهر

 

97

مسعود صفائی پور

تحلیل جغرافیایی از شهرهای اسلامی(مطالعه موردی بافت کهن شهر دزفول)

 

 

98

دکتر احمد خادم الحسینی

امیر زاهدی یگانه

ضرورت های اجتماعی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر مطالعات جغرافیایی

99

سیدعباس رجایی

مهدی رمضانزاده لسبویی

جایگاه برنامه ریزی تجدید حیات شهری در بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری

 

 

100

دکتر مهیار اردشیری

علی اردشیری

درک مفاهیم و تعاریف مربوط به بافت فرسوده و نحوه مداخله در این بافتها

 

101

دکتر فرانک سیف الدینی

مهندس حسین کلانتری

منظر شهری در بافت تاریخی شهرها نمونه موردی : شهر یزد

 

102

مژگان ملکوتی

مهفام کوشش

پیشنهاد روش مداخله در بافت فرسوده بر پایه نظر سنجی از ساکنان محله مورد مطالعه

 

103

بتول مجیدی خامنه

مسائل زیست محیطی بافت های فرسوده شهری

 

 

104

علیرضا محمدی

کمال نوذری

«حوزه های بهبود»رویکردی در ارتقاءبخشی بافتهای فرسوده شهری مورد مطالعه : محله سردُزَک شهر شیراز

 

105

دکتر محمدرضا بمانیان

مهنوش شاهین راد

مهدی بهرام پور

تحلیلی بر ابزار تراکم ساختمانی در سامان بخشی بافتهای فرسوده

106

دکتر علی شماعی

آسیب شناسی بافتهای قدیم شهری و شیوهای کاهش زلزله در آنهابافت قدیم یزد

107

فرشته احمدی

دکتر حسنعلی لقایی

حفظ و احیاء بافتهای تاریخی فرسوده در جهت نیل به توسعه پایدار شهرها (مطالعه موردی : شبکه آبرسانی سنتی مادی ها در اصفهان)

 

108

محمد دارند

سید ابراهیم حسینی

تحلیل عوامل اقلیمی اهواز و اثرت آن بر بافت های فرسوده شهری

 

109

امین شحیطاوی

نقش مشارکت های مردمی(شورایاریها و معتمدین محلی) در تسریع بازسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اهواز

 

 

110

دکتر کرامت الله زیاری

آذردخت نوذری

ارائه الگوی مناسب ارتباط فرم با کارکرد در بافت فرسوده کوی منبع آب اهواز

 

111

دکتر افسانه زرکش

سیر تحول کالبد محله سنگلج تهران

 

112

محمد ابراهیم مظهری

جایگاه هویت در نوسازی بافتهای فرسوده شهری

 

114

یونس غلامی

امید مبارکی

مشکلات و موانع احیای بافت های قدیمی شهرهای ایران

نمونه موردی : باف اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)

 

115

دکتر جمال محمدی

یونس غلامی

بررسی مشارکت و جایگاه آن در طرحهای مداخله بافت قدیم شهرها

 

116

دکتر سیاوش شایان

رسول محمدی

محمد دارند

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بافتهای فرسوده شهر اهواز 

 

117

دکتر مسعود تقوایی

حمید صابری

ساماندهی بافتهای فرسوده شهری نمونه موردی : منطقه 12 کلانشهر تهران

 

118

اسماعیل یوسفی

میترا جوینده مهر

تحلیلی بر شاخصهای کالبدی فرسودگی بافتهای شهری

نمونه موردی : بافت تاریخی شهر نهاوند

 

119

دکتر مهری اذانی

زهرا حسینی

بررسی شرایط اقلیمی و اثرات آن بر بافتهای فرسوده شهری ، کشور و اهواز

 

120

سمیه ابوالقاسم حسینی

آزاده اکبری

رویکردهای نو در احیا و بازیابی بافت های مسکونی فرسوده

 

121

گیتی صلاحی اصفهانی

چشم انداز بافت فرسوده شهری در راستای توسعه پایدارنمونه موردی : چهار سوق تاریخی ساوه

 

 

123

محبوبه بابا زاده محمدی

عباس افچنگی

ارائه تجربه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه شهر مشهد

 

124

دکتر محمد مهدی عزیزی

سارا حمیده

ارزیابی الگوی مشارکتی در بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی فرسوده

مطالعه موردی : محله سیروس تهران

 

126

رمضان اکبر نژاد

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده بابل و ابعاد کالبدی و فضایی آن

 

127

علی آذری ازغندی

راهکارها و چالشهای موجود در باز زنده سازی بافت تاریخی جلفای اصفهان و محور تاریخی کاشان

 

128

فاطمه مهدی زاده

ساماندهی و بازآرایی بافتهای فرسوده به منظور نمایاندن موزه-شهرها نمایش هویت محلات و جلب توریست به تعاقب آن 

 

129

سید نورالله موسوی 

راهکارها و شیوه مداخله در بافتهای فرسوده شهری

 

130

علی فتحی

محمد ناظری

محمد سلاورزی

راهکارها و شیوه های نوسازی و بهسازی مردم گرایانه در بافتهای فرسوده شهری نمونه موردی شهر کرمانشاه

 

 

 

131

علی فتحی

محمد ناظری

شیوه ها و الگوهای باززنده سازی بافتهای فرسوده و قدیمی

 

132

ایرج قاسمی

فرسودگی بافت، فرسودگی کالبدی یا فرسودگی اجتماعی

133

دکتر مهتا میرمقتدایی

شیوه های و راهکارها مداخله در بافتهای فرسوده شهری

 

134

گوران عرفانی

مکانیسم نظارت اجتماعی بر اجرای طرحهای نوسازی در بافتهای فرسوده شهر

136

دکتر صدیقه لطفی

یاسین حنیفی

بررسی اثرات طرح نوسازی و بهسازی شهری در ارومیه با تاکید بر پروژه شرق بازار و محدوده یونجه زار

 

137

ابراهیم مولوی

مدیریت مؤثر و پایدار در بهسازی و احیاء بافتهای فرسوده شهری

 

138

احمد حشمتی

علی چگینی

سیر تحولات تاریخی مفاهیم مرتبط با بافتهای فرسوده شهری در جهان و ایران و چالشها

 

139

سهیل میری نژاد

اسکان غیررسمی در فضاهای فرسوده شهری

 

140

روح ا...مجتهد زاده

زهرا نام آور

ارزشهای پنهان در شهر

 

142

پروانه خانیا

مدیریت بحران و ضرورت حفظ بناهای تاریخی

 

143

دکتر احمد پوراحمد

موسی پناهنده خواه

سعید زنگنه شهرکی

بافت های فرسوده شهری کلانشهرتهران و راهکارهای مداخله در آن

 

144

احمد حیدری

بررسی نقش و الگوی مداخله نهادهای دولتی و غیردولتی در مدیریت توسعه بافتهای فرسوده ایران و اهواز

 

146

رضوان مهرابی

بررسی ساختار جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی بافت فرسوده شهر اهواز

 

147

نجمه ریاحی عالم

اقلیم و معماری بافتهای تاریخی 

 

149

حمیدرضا فرشچی

تلاشی برای یافتن راهکارهای پایدار و سازگار زندگی مردم در بافتهای فرسوده 

 

150

محمد مهذب طلاب

بازیابی فضاهای پنهان در بافتهای فرسوده شهری (1- فضاهای در حال انتظار)

151

نارسیس سهرابی ملا یوسف

بررسی و تحلیل بافت شهرهای حاشیه خلیج فارس در جهت ارائه ضابطه و الگو برای احیاء بافت فرسوده اهواز

 

152

هادی پوردارا

سید حسن حیدری

محمد کمالی زارچی

 

مکانیزه کردن سسستم جمع آوری پسماند در بافت قدیم

 

153

هادی پوردارا

سید حسن حیدری

حامد اخگر

مکان یابی ایستگاه های انتقال پسماند در بافت قدیم

 

154

بهاره کیائی

جایگاه و نقش پروژه های محرک توسعه در حل معضلات فرسودگی در نظام برنامه ریزی و مدیریت بافت فرسوده شهری

 

155

دکتر همایون اربابیان

دکتر پروین السادات قائم مقامی

مهندس مسیح اله معصومی

فاطمه بروغنی

سازگاری با بافت تاریخی : نگرش مجدد به امر توسعه

 

156

شاهین طلوعی آشتیانی

بررسی فرآیند مشارکت مردم در احیاء بافت تاریخی

 

157

مهدی ابراهیمی

بررسی موانع نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نمونه موردی: شهر اصفهان

 

158

دکتر سعید خوب آیند

بررسی شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری

 

159

دکتر سعید خوب آیند

بررسی میزان تأثیر نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری بر بازار مسکن در ایران

 

160

دکتر سعید خوب آیند

بررسی وضعیت شبکه ها و الگوهای ارتباطی در بافتهای فرسوده شهری

 

161

دکتر سعید خوب آیند

بررسی علل شکل گیری بافتهای فرسوده شهری در ایران 

 

 

162

احمد دانائی نیا

معیارهای سنجش و اندازه گیری میزان فرسودگی بافتهای فرسوده شهری

 

165

علی شجاعیان

شناسایی بافتهای فرسوده شهری با استفاده از ترموگرافی (نمونه موردی شهر اهواز)

166

دکتر حسین حاتمی نژاد

محمد میره

زهرا پور شیخانی

طراحی شهری در بافت فرسوده با توجه به اثرات اقلیم

 

167

دکتر فرانک سیف الدینی و مهندس کلانتری

منظر شهری در بافت تاریخی شهرها مطالعه موردی شهر یزد تکراری با 101

168

ناهید سجادیان

مصطفی محمدی چشمه

بررسی جریان های میکرواکولوژیک حاکم بر بافت قدیم شهرها نمونه موردی : اهواز قدیم

 

169

دکتر شهریار طاووسی تفرشی

مهندس سینا سلاح ورزی

اهمیت ضرورت مطالعه بافتهای تاریخی و کهن ئ مطالعه بافت شهر خرم آباد

 

170

دکتر مهدی قرخلو

سید عباس رجایی

ارزیابی طرح ساماندهی، بهسازی و نوسازی مشارکتی بافتهای فرسوده محله سیروس

 

171

رحیم سرور

حسن اسماعیل زاده

راهبردها و محورهای ساماندهی بافت فرسوده نمونه موردی : ناحیه امام علی(ع) منطقه 15 تهران

 

173

رحیم ایرانشاهی

نرگس خیرآبادی

شیما نصیری

 نقش بازار در شکل گیری، گسترش و ساماندهی بافتهای فرسوده نمونه موردی سبزوار

 

174

شهرام شاکریان

زهرا شاهقلی

نقش شوراهای اسلامی در تحقیق الگوی مشارکتی جامعه محور با تاکید بر احیاء بافت فرسوده نمونه موردی :شهر فرخ شهر

 

175

حبیب بیرام زاده

علی اکبر جنگی

حسین نوایی

امنیت شهری در پرتو توانمند سازی حاشیه نشینی 

 

176

دکتر سیاوش شایان

رسول محمدی

محمد دارند

تحلیل اثرات افزایش تراکم ساختمانی بر میزان فرسودگی در بافتهای فرسوده شهر اهواز

 

177

هدی احمدی

ندا موسوی

الگوی دسترسی در یک بافت فرسوده و تأثیر آن در بافت شهری جدید

 

178

دکتر احمد مهرابی

عشرت مهرابی

ارائه الگوها و معیارهای زیست محیطی در بافتهای فرسوده شهری

 

179

مهندس علی محمد گودرزی

مهندس مرضیه گودرزی

بررسی ابعاد جامعه شناختی و راهکارهای پایدار اجتماعی بافتهای فرسوده شهری

 

180

جاوید قنبری

آتنا خان محمدی

ضرورت مدیریت مواد و مصالح دور ریز ساختمانی در فرآیندهای نوسازی بافت شهری ؛ ساخت و تخریب

 

 

181

سید داوود صفوی مقدم

وفا صمدی

شیو ه ها و رویکردهای نوین مداخله در بافتهای فرسوده شهری 

 

182

علیرضا آقابیگی

نگرش روش شناختی به نوسازی بافتهای تاریخی شهری

 

183

علیرضا آقابیگی

ارزیابی کارآیی مدل جدایی گزینی فضایی- مکانی بافتهای قدیمی و فرسوده شهری با رویکرد محوری بر جدایی گزینی اکولوژی بافت قدیمی شهر مشهد

 

184

فریده نوری

بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافتهای فرسوده شهرها

 

185

علی اصغر رحیم زاده پور بناب

نقش مشارکت تعاونی های مسکن در احیاء بافتهای فرسوده شهری

 

186

سارا قلعه

با حمایت علمی مهندس الهام فاطمی

 مطالعات و طرح مرمت محله سرتپوله

 

187

فیروزه جدلی

اولویت مداخله در بافتهای فرسوده شهری

 

188

دکترمجیدولی شریعت پناهی

مهندس محمدعلی رجائی

باز زنده سازی بافتهای تاریخی و فرسوده شهری و نقش آن در توسعه گردشگری شهری نمونه موردی : بافتهای شهری سمنان

 

189

دکتر محمود احمری

ارزیابی مداخله در بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر اهمیت نقش مدیریت واحد شهری

 

190

دکتر نصرالله فلاح تبار

بررسی و ارزیابی بافتهای فرسوده شهری در هسته ی اولیه شهرهای تاریخی نمونه موردی : بافتهای فرسوده شهرری

 

191

مهندس شیدا باقری بهشتی

مهندس نسیم صفایی منفرد

بافتهای فرسوده؛ امنیت اجتماعی، ایجاد حیات مدنی

 

192

لیلا کریمی فرد

مینا سعیدی

شیوه ها و رویکردهای صحیح مداخله در بافتهای فرسوده

 

193

علی مهرابی

مهندس حسین گودرزی

بررسی تحلیلی معنا شناختی بافتهای فرسوده شهری

 

194

دکتر حسین صرامی

مروری بر بافتهای قدیمی خمینی شهر

 

195

دکتر همایون اربابیان

دکتر سید باقر حسینی

محمدصادق طاهر طلوع دل

 

جایگاه فنّاوری نوین سازه ای در مهندسی مجدد بافتهای فرسوده شهری

 

196

دکتر پروین قائم مقامی

امید رهایی

استراتژیهای پایدار در بازنده سازی بافتهای فرسوده شهری اهواز

 

197

حسن استاجی

نقش خاطره در باز زنده سازی بافتهای فرسوده شهری

 

198

سپیده پارسا پژوه

پروین قاسمی

عوامل موثر بر شکل گیری بافتهای فرسوده شهری

 

199

بیتا تختی 

ضرورت نوسازی و مقاوم سازی بافتهایفرسوده شهری با تکیه بر مشارکت مردمی 

 

200

مهندس شیدا باقری بهشتی

مهندس نسیم صفایی منفرد

امروز و فردا با کودکان در بافتهای تاریخی شهر

 

201

دکتر علی موحد

محمدحسین صمدی

 مصطفی شمشاد

حسین فتوت

بررسی بافت فرسوده محله آسیاباد شهر اهواز

(با تاکید بر ویژگیهای کالبدی محله)

 

202

دکتر علی موحد

بررسی بافت فرسوده محله عامری شهر اهواز

 

203

محمد علی فیروزی

طبقه بندی و پراکنش جغرافیایی بافت های فرسوده شهری در اهواز

 

204

محمد علی فیروزی

ضرورت توجه به مسائل اقلیمی در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری مورد مطالعه اهواز مرکزی

 

205

میترا کریمی

مداخله در بافتهای فرسوده تاریخی

 

206

نجمه ریاحی عالم

دمیدنی دوباره در زنده کالبدی که می میرد

 

207

کاوه حاج علی اکبری

سازمان و نظام اجرایی طرح های ویژه نوسازی بافتهای فرسوده شهری

 

208

علی خانی

شبکه دسترسی و تأثیر آن در نوسازی بافتهای فرسوده شهری

 

209

لهون اسدی

بافتهای فرسوده و مسکن بومی(چالشها و راهکارها)

 

210

دکتر علی موحد

دکتر کامران رضایی

چگونگی تغییر کاربردی فضاهای ارزنده تاریخی در بافتهای فرسوده شهری نمونه موردی: سرای دادرس در بخش مرکزی اهواز

 

211

مجتبی قدیری

نیک آرا موفقی

بررسی شیوه های مداخله در بافتهای فرسوده مناطق مرفه نشین

 

212

اکرم شهیدی

برنامه ریزی مشارکتی:رویکردی بر پایداری بافتهای فرسوده شهری

 

213

زهره ترابی

بررسی تحلیلی معنا شناختی بافتهای فرسوده شهری

 

214

آزاده آقا لطیفی

 محمود پورسراجیان

نوسازی یا ...؟ بررسی عوامل مژثر در عدم توفیق طرحهای نوسازی کشور

 

215

نعیمه رضایی

احمد کتبی

رضا کسروی قشلاق

طوفان جعفری

نوسازی نواب جدید

216

طوفان جعفری

راهکارهای زمینه ساز نوسازی خودانگیخته در بافتهای فرسوده شهر تهران

 

217

حسن نیازی

درآمدی بر بهسازی بافت قدیمی منطقه گجیل تبریز

 

218

دکتر ابوالفضل مشکینی

نعمت الله رشیدی

بافتهای فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی(نمونه موردی کوت عبدالله اهواز)

 

219

مهناز کشاورز

تأکید بر فرآیند مدیریت مشارکتی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری